DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

Obiectivul principal al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic îl constituie formarea, dezvoltarea şi certificarea competenţelor pentru profesia didactică pe două niveluri, respectiv: nivelul I (iniţial) şi nivelul II (de aprofundare).
CONDIŢII DE ÎNSCRIERE:

(1) Candidaţii se pot înscrie pentru concursul de admitere la programe de formare psihopedagogică, de nivel I sau II, concomitent cu parcurgerea studiilor universitare de licenţă, respectiv de master, având calitatea de student.

Anul I: 01. octombrie – 30 noiembrie 2018

Pentru anul II şi anul III, păstrarea calităţii de cursant la modulul psihopedagogic se păstrează numai în condiţiile reînnoirii înscrierii în anul de studiu corespunzător nivelului de formare, înscriere finalizată până la data de 5 octombrie 2018. După această dată, cursanţii pot fi reînscrişi, în limita locurilor disponibile, pe bază de cerere individuală. Termenul limită este 11 ianuarie 2019. 

Cataloagele de la disciplinele modulului de formare psihopedagogică pentru toate facultăţile şi toate programele de studii vor fi întocmite pe baza înscrierilor la această dată.

(2) Înscrierea la programul de formare psihopedagogică, în regim postuniversitar de nivel I este condiţionată de absolvirea cu diplomă a uneia dintre următoarele categorii de studii: a) studii universitare de licenţă; b) studii universitare de master;c) studii universitare de lungă durată;d) programe postuniversitare cu durata de cel puţin un an şi jumătate sau care asigură acumularea a cel puţin 90 de credite, aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale: studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat/master; e) programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări; f) studii universitare de scurtă durată.

Înscrieri pentru perioada de formare februarie-iulie 2019: 14 ianuarie – 15 februarie 2019                                                          

Acte necesare pentru înscrierea la concursul de admitere, nivel I

(3) Înscrierea la programul de formare psihopedagogică, în regim postuniversitar de nivel II este condiţionată de absolvirea programului de formare psihopedagogică de nivel I sau de îndeplinirea condiţiei de formare psihopedagogică de nivel I, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3) lit. b),precum şi de absolvirea cu diplomă a uneia dintre următoarele categorii de studii: studii universitare de master; studii universitare de lungă durată; programe postuniversitare cu durata de cel puţin un an şi jumătate sau care asigură acumularea a cel puţin 90 de credite, aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale: studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat/master; programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări, finalizate după absolvirea ciclului II de studii universitare de master sau după absolvirea studiilor universitare de lungă durată.”

Înscrieri pentru perioada de formare februarie-iulie 2019: 14 ianuarie – 15 februarie 2019

Acte necesare pentru înscrierea la concursul de admitere nivel II

Admiterea la programele de formare psihopedagogică nivel I şi nivel II se face pe baza completării Fişei-chestionar şi a mediei generale de licenţă, respectiv de master.    
Afişarea candidaţilor declaraţi admişi şi respinşi la programele de formare psihopedagogică nivel I şi nivel II: 18 februarie 2019    
Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi pe baza achitării taxei aferente programului de formare şi a semnării contractului de studii: 20 februarie 2019.                                                                                                                                                                          
IMPORTANT: locurile candidaţilor care nu finalizează procesul de admitere până la această dată vor fi declarate vacante şi se vor ocupa, până la data de 22 februarie 2019, de candidaţii declaraţi respinşi, în ordinea descrescătoare a mediei, în limita locurilor vacantate.

Data începerii programelor de formare: sâmbătă, 23 februarie 2019, ora 9.00, Sediul Central, str. Ion Ghica nr.13: nivel I: sala 400; nivel II: sala 500.

                                                                                                                                           Director al D.P.P.D.: 

                                                                                                                                    conf.univ.dr. Nadia FLOREA

Secretar şef: Maria Antoaneta DUMITRAŞCU
Secretar: